WELKOM op de site van:


Bij Ollie


bij Ollie

Filosofie

Bij Ollie is opgericht begin 2014 in Leusden, met als doel specifieke hulp te bieden aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar met vragen omtrent bewegen met pijn en beperking, sportblessures, medische aandoeningen, motorische ontwikkelingsproblemen, het leren van vaardigheden en handigheid en bij Ollie geeft inzicht in de informatieverwerking van zintuigelijke prikkels.


Consult-diagnostiek-advies-begeleiding kinderfysiotherapie

Eén van de doelen van bij Ollie is om een laagdrempelig consult aan kinderen aan te bieden op het gebied van de kinderfysiotherapie. Dit om kinderen doelgericht te kunnen adviseren in wat de beste aanpak voor hun probleem is en om onnodige behandeltrajecten te vermijden. Korte lijnen en een goede samenwerking met de andere zorgverleners op dit gebied vind ik héél belangrijk. Ik hoop zo kinderen op de goede weg te helpen.


Praktische vaardigheidstraining

Een ander doel is kinderen te begeleiden die moeite hebben met het zich eigen maken van vaardigheden uit het dagelijkse leven, zowel op school, in de sport als thuis.
“Ik wil dat mijn kind zich later goed kan redden in de maatschappij”
Kinderen die moeite hebben met hun motoriek (het bewegen) en de sensoriek (het voelen), krijgen vaak problemen met de motivatie, in het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.
Sociale interactie met leeftijdsgenootjes en het mee kunnen komen op school blijven dan achter. Met een klein beetje hulp op het juiste moment in de ontwikkeling van het kind kun je het kind, binnen de eigen mogelijkheden, zover brengen dat het met plezier en vol zelfvertrouwen kan deelnemen aan school-, sport- en thuisactiviteiten, passend bij de leeftijd.
Ik werk hierbij nauw samen met ouders, school en andere betrokkenen.
Een sterke, stabiele basis creëren voor in het toekomstig leven van onze kinderen, dat willen we toch allemaal ?. Vaardigheid of handigheid is een belangrijk onderdeel hierin.


Sensorische Informatieverwerking

En als laatste breng ik kinderen met prikkelverwerkingsproblemen, zich uitend in leer- en gedragsproblematiek , ook wel Sensorische Informatieverwerkingsproblematiek genoemd, in kaart en begeleid ik de kinderen en hun ouders in de alledaagse situaties waarin deze problematiek aan de orde is.

Even voorstellen

Olivia Ik ben Olivia Hulshof en sinds 1989 afgestudeerd algemeen fysiotherapeute. Na jaren werkzaam te zijn geweest als sportfysiotherapeute en het behandelen van orthopedische- en neurologische klachten ben ik in 2004, na een 3,5 jarige post HBO-studie in Breda, afgestudeerd als kinderfysiotherapeute. Tot mei 2014 heb ik met veel plezier in Medisch Centrum Vathorst- Amersfoort als kinderfysiotherapeute in een multidisciplinair team gewerkt. Naast het opzetten van de kinderfysiotherapie in deze wijk, was ik de laatste jaren ook betrokken bij het diagnostisch observatie programma, DOP genoemd, dit is een programma waarbij een (para)medisch team complexe problematiek bij kinderen in kaart brengt.

Mijn specialisaties en interesses binnen de kinderfysiotherapie liggen dan ook op het gebied van diagnostiek, vaardigheidstraining, begeleiding en advisering. Tevens hoop ik, dat ik, als ondersteunend zorgverlener, een positieve bijdrage kan leveren, zowel in een schoolsituatie als thuis, aan kinderen die aantoonbare extra ondersteuning nodig hebben op motorisch gebied (voorheen ‘de kinderen met een rugzakje’ genoemd).

Ik ben BIG geregistreerd en gespecialiseerd kinderfysiotherapeute (cetraal kwaliteitsregister Kinderfysiotherapie KNGF/NVFK) en sensorische informatieverwerkingstherapeute (NSSI). AGB code: 04108049.
Ik neem deel aan de klachtenregeling procedure fysiotherapie van het KNGF en werk volgens de richtlijnen van de NVFK.  

Consulten

Kinderfysiotherapie consult-diagnostiek-advies Hebt u vragen over de motorische ontwikkeling van uw kind of heeft uw kind last van iets, waardoor hij/zij niet goed kan bewegen of functioneren of vertoont uw kind plots ander gedrag, vaak naar voren komend in de sport of op school bij het gymmen of buitenspelen, dan kan ik in een eenmalig consult uw kind bekijken en in nauw overleg met kind en ouders bespreken wat de aanpak mogelijkheden zijn. Dit kan bijvoorbeeld een oefenprogramma zijn, die het kind thuis kan uitvoeren, soms volstaan enkele adviezen en aanpassingen in het dagelijkse leven en soms verwijs ik uw kind door naar een huisarts of specialist of een andere zorgverlener, omdat uw kind daar verder geholpen of onderzocht kan worden.
Ik werk dan ook nauw samen met collega’s in het (para)medische circuit.
Ook kinderen met een bekend medisch probleem begeleid ik, zodat deelname aan schoolvaardigheden en sport mogelijk zijn.

Hebt u vragen zoals: Waarom beweegt mijn kind anders dan andere kinderen ? Waar komt de pijn vandaan en wat kan ik eraan doen ? Mijn kind heeft een sportblessure, wat mag ze wel/niet ?. Mijn kind heeft een medische aandoening, een beperking, een afwijkende motorische leerlijn, maar wil gewoon meedoen met de gym of sport, graag begeleiding en advies ! Is mijn kind motorisch onhandig ? Heeft mijn kind een normale motorische ontwikkeling t.o.v. leeftijdsgenootjes ? Mijn kind heeft zoveel verschillende klachten, waar moet ik iets mee ? Welke hulp kan ik het beste inschakelen voor mijn kind ?

 dan bent u bij mij aan het goede adres !Praktische vaardigheidstrainingenvaardigheidstraining

Bij Ollie is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen met fijnmotorische problemen en/of grofmotorische problemen op school en thuis
(specifiek het schrijven en de gymles).
Onder fijnmotorische vaardigheden training vallen het knippen-schrijven-knutselen-tekenen-veters strikken-bestek hanteren.
Onder grofmotorische vaardigheden training vallen het fietsen-skeeleren-steppen-rennen-gooien-sport-zwemmen-gym-buitenspelen.


Fijnmotorische vaardigheden

Fijnmotorische vaardigheid trainen is nodig om handiger te worden in algemeen dagelijkse activiteiten, die vaak bestaan uit kleine bewegingen, bijvoorbeeld het dichtmaken van knopen en ritsen, veters strikken, een sleutel kunnen omdraaien, kunnen eten met mes en vork etc. Zo leer je jezelf te redden in allerlei omstandigheden. Zelfredzaamheid in de toekomst, zelfvertrouwen en plezier dat is het doel van handig zijn.


Grofmotorische vaardigheden

Hebt uw vragen zoals:
Mijn kind beweegt zo stijf en houterig !
Is mijn kind on
handig ?
Bij het gymen doet mijn kind niet met alles mee of iemand moet helpen !
Bij het buitenspelen valt mijn kind vaak of struikelt veel !
Ik ben altijd de tikker !
De zwemles schiet niet echt op !
Ik kan niet fietsen !
Welke sport past het beste bij mij ?
Gooien van een bal lukt niet goed !

dan bent u bij mij aan het goede adres.

Een voorbeeld: Ik kan niet fietsen !
Een kind dat niet kan fietsen, kan op een bepaald moment niet meedoen met sociale activiteiten. Het fietsen naar de sportclub samen met leeftijdsgenootjes of afspreken na school of op de fiets naar het schoolkamp. Dit is slecht voor het zelfbeeld, het zelfvertrouwen en leidt tot sociaal isolement.


Schrijftraining bij Ollie

Schrijven is een fijnmotorische vaardigheid. Schrijven is belangrijk, omdat het het lezen, spellen en rekenen ondersteunt en het geheugen traint. Het stimuleert creativiteit en geeft het kind structuur en een betere planning.
Veel kinderen hebben moeite met het vloeiend aan elkaar schrijven en het schrijftempo. Veelvoorkomende signalen van ouders en school zijn: het kind schrijft niet leesbaar of slordig, het drukt zo hard op het potlood, het wisselt van schrijfhand, welke schrijfmethode is het meest geschikt en wanneer moeten we overgaan op typen ?.
Schrijven is, naast lezen en rekenen, een basisvaardigheid voor het leven. Het traint de concentratie en ontwikkelt cognitieve functies. Het een vorm van communicatie.

Een ander probleem van deze tijd is dat het (technisch) schrijven bijna niet meer wordt getoetst op de scholen. Het kost de leerkracht teveel tijd en er is geen duidelijke link met de gewenste aanpak.

Van goed leren schrijven heb je een leven lang plezier

De Remedial Teacher is inmiddels overbelast met lees-reken-spellingsproblematiek (citaat uit Schrijven in school, schrijfbeoordelingsinstrumenten en oefenstof in het basisonderwijs van Alger van Hagen, orthopedagoog en gespecialiseerd in schrijfonderwijs).

schrijf1      schrijf2     schrijf2
 
Schrijfvoorbeeld jongen, 9 jaar, groep 5Werkwijze praktische vaardigheidstraini
ng

V
ia een uitgebreide intake  middels vragenlijsten en een gesprek en met behulp van verschillende motorische testen wordt gekeken wat het probleem is en wat de beste manier is om dit probleem aan te pakken.
Bij het schrijven bijvoorbeeld wordt gekeken of de  kinderen de lesstof beheersen, hoe de schrijfprestaties zich verhouden t.o.v. leeftijdsgenootjes en wat de oorzaak is van de stagnatie in het schrijven.
Bij het schrijven wordt tevens onderscheid gemaakt tussen kinderen die alleen extra oefening nodig hebben om hun handschrift te verbeteren en degene waarbij het zwak presteren bij het schrijven onderdeel is van een groter geheel.
Vaak bestaat de schrijftraining uit meerdere behandelingen en daarnaast zal het kind zelf thuis ook kort moeten oefenen. De schrijflessen sluiten altijd aan bij het geleerde op school en worden individueel gegeven.
Bij de bovenbouw en in het voortgezet onderwijs ligt het accent op het verbeteren van de leesbaarheid van het schrift door het eigen werkproduct kritisch te leren beoordelen en door mij te laten begeleiden.
Bij de grofmotorische vaardigheden wordt in de vaardigheid geoefend.


Prik
kelgevoelige kinderen

Zintuigelijke prikkelverwerking en informatieverwerking
Kinderen die prikkelgevoelig of ongevoelig zijn op het gebied van aanraking, beweging, evenwicht, licht, geluid, smaak, reuk, kunnen problemen krijgen met hun gedrag, zelfvertrouwen en schoolvaardigheden.

Herkent u uw kind in één van deze zinnen ?
Mijn kind heeft een hekel aan bepaalde kleding, haren wassen en nagels knippen !
Schommelen durft mijn kind niet !
Trampoline springen kan zij/hij niet !
Mijn kind kan niet stilzitten aan tafel !
Mijn kind raakt alles aan en stopt alles in de mond !
Mijn kind is heel snel afgeleid en heeft moeite om gefocust te blijven !
Mijn kind functioneert niet goed op school en in de klas !
Mijn kind reageert emotioneel in bepaalde omgevingen of heeft moeite met veranderingen !

En heeft uw kind daarnaast problemen in de concentratie, het gedrag, het zelfvertrouwen of in de schoolvaardigheden ?
dan bent u bij mij aan het goede adres.
Met de Sensory Profile test, een vragenlijst, waarbij alle zintuigen getest worden op prikkelverwerking en informatieverwerking, kan ik een zgn. sensorisch profiel van uw kind maken. Wat voor type kind is uw kind, welke informatie wordt niet soepel verwerkt, welke juist wel en wat heeft invloed op het dagelijks functioneren van het kind ?
Aan de hand van het sensorische profiel van uw kind krijgen uw kind en u  adviezen en handreikingen hoe om te gaan met situaties en met elkaar. Doel is het vergroten van de taakgerichtheid, het gedrag normaliseren, het zelfvertrouwen laten toenemen en het verbeteren van de school- en motorische vaardigheden.

Voor meer informatie en de brochure sensorische informatieverw
erking verwijs ik u naar de site van de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking (NSSI), waar ik lid van ben. www.nssi.nl.

Leerkrachtoverleg

bij Ollie werkt  nauw samen met alle betrokkenen rondom het kind. Alleen dan kan men het kind optimaal begeleiden en ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.
Leerkrachten hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Zij zien de kinderen tussen leeftijdsgenootjes en zien daardoor duidelijk de verschillen in functioneren. Aarzel niet om contact met mij op te nemen indien u vragen hebt omtrent de ontwikkeling of het gedrag van een kind. Ik kom graag een keer vrijblijvend in de klas observeren of ik voor dit kind iets kan betekenen.

Bij nader onderzoek wordt middels speciale schoolvragenlijsten in kaart gebracht:
Wat valt op school op ?
Hoe werkt school en wat vindt school belangrijk ?
Wat kan school doen aan het probleem en wat de ouders/kind ?
Waar loopt de leerkracht tegen aan ?
Bij het schrijven wordt ook gekeken naar de schrijfmethode, het schrijfmateriaal en de schrijfhouding op school. Bij gym wordt geanalyseerd waar en waarom er problemen zijn en wat er aan gedaan kan worden. Bij de prikkelgevoelige kinderen wordt gekeken naar de aanwezige prikkels in de groep en hoe dit eventueel aangepast kan worden aan het kind.
TIP  Voor leerkrachten die geïnteresseerd zijn in het onderwerp prikkelgevoelige kinderen, raad ik het boek ‘Prikkels in de groep !’ aan. ISBN 978-90-441-2939-7

Tari
even 2016


Tarieven

 
Vergoeding

bij Ollie stuurt de facturen voor geleverde diensten naar de opdrachtgever. Deze facturen dient u rechtstreeks aan bij Ollie te betalen. U kunt vervolgens de nota doorsturen naar uw zorgverzekeraar en via restitutie het geld terugkrijgen. Echter elke zorgverzekeraar heeft een ander restitutie beleid. Het kan dus zijn dat de ene verzekeraar alles vergoed en de ander maar een deel. Meestal ligt het restitutiebedrag tussen de 75-100 %. Dit kan inhouden dat u per sessie een eigen bijdrage heeft.
Met de mensen die geen goede verzekering hebben of financiële tekorten hebben, maak ik vooraf aan de sessies een aparte betalingsregeling.
Tip: Informeert u tijdig bij u zorgverzekeraar hoe zij hiermee omgaan als u niet voor verrassingen wilt komen te staan.


 
Contact

contact


Bij Ollie testen, trainingen, begeleiding en advisering vinden plaats bij:
bij Ollie, op school, aan huis of op  een nader te bepalen locatie, afhankelijk van wat het beste aansluit bij het kind en de situatie.
Indien nodig zal bij een kinderfysiotherapie-indicatie samengewerkt worden met een (kinder)fysiotherapiepraktijk uit de omgeving.